Shoppingcenter // Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

voor de diensten die worden aangeboden op de website shop-plaza.be
 
Artikel 1 Definities
1.1 C&N Services beheert de website shop-plaza.be, waarop aan beheerders dan wel eigenaars van een webshop de mogelijkheid wordt geboden om online winkelruimte te huren.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. C&N Services: de klant van deze algemene voorwaarden: C&N Services gevestigd aan de Meulebekestraat 85, te Pittem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Brugge.
b. klant: de beheerder dan wel eigenaar van een webshop die gebruik maakt van de website;
c. website: de website www.shop-plaza.be;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en C&N Services;
e. publicatie: de hyperlink, de landingspagina met overige gegevens van de webshop van de klant, dewelke geplaatst worden in de gevraagde online winkelruimte.
 
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen C&N Services en de klant waarop C&N Services deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt hierbij door C&N Services uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. C&N Services en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 Artikel 3 Aanbod
3.1 C&N Services is niet gebonden aan haar aanbod, indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s exclusief BTW.

Artikel 4 Website Shop-Plaza
4.1 De website bestaat uit een hoofdpagina,  diverse sub-pagina’s  en  het eigenlijke online shoppingcenter ”Shop-Plaza”.
4.2 4.3 “Shop-Plaza” bestaat uit 3 verdiepingen met daarin telkens 15 afdelingen. Iedere afdeling bevat een maximum van 80 te verhuren online winkelruimtes. Per verdieping zijn er 3 afdelingen die volledig door de klant kunnen gehuurd worden.

Artikel 5 Registratie
5.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website dienen klanten  zich te registreren dit gebeurd via mail
5.2 De gegevens dienen volledig en naar waarheid door de klant te worden doorgegeven.
5.3 C&N Services is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de in lid 1 van dit artikel vermelde registratie of anderszins heeft verkregen. C&N Services zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
5.4 C&N Services zal de door de klant verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen. Indien C&N Services twijfelt aan de betrouwbaarheid dan wel aan de goede bedoelingen van de klant, heeft  C&N Services het recht de publicatie van de klant te weigeren. Reeds betaalde gelden zullen dan aan de klant worden terugbetaald.
5.5 De klant is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel in andere omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan C&N Services door te geven.
 
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Alle verbintenissen van C&N Services voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
6.2 C&N Services zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. C&N Services kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
6.3 De klant vrijwaart C&N Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 
Artikel 7 Verantwoordelijkheid
7.1 C&N Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door internetklanten worden gepleegd via de website.
7.2 De publicatie is afkomstig van de C&N Services. C&N Services is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze publicatie. C&N Services is verantwoordelijk voor de inhoud van de publicatie.
7.3 De website bevat links naar andere websites dan shop-plaza.be, C&N Services kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. C&N Services kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Artikel 8 Positie van C&N Services
8.1 De klant erkent dat C&N Services de website slechts ter beschikking stelt aan klanten ten behoeve van het plaatsen van een publicatie en dat C&N Services op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de klant en een bezoeker van zijn webshop en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
8.2 De klant erkent dat C&N Services het recht heeft de publicatie van de klant van de website te verwijderen indien de klant of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
 Artikel 9 Tarieven
9.1 De tarieven (huurprijs voor winkelruimte in een door de klant aangegeven afdeling) kunnen stijgen en dalen.  De stijging of daling gaat pas in vanaf een nieuwe periode (halfjaarlijks of jaarlijks)  in de door C&N Services met klant afgesloten overeenkomst.                                                                                                                               

9.2 De tarieven zijn afhankelijk van de afdeling waarvoor de overeenkomst wordt gesloten.                                

9.3 Een wijziging van de tarieven is geen grond voor ontbinding.
 
 
Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door C&N Services aan te geven wijze.
10.2 Indien de Klant in gebreke blijkt om de facturen van C&N Services binnen de daarvoor gestelde termijnen te voldoen, dan geeft hij hierbij aan C&N Services automatisch het recht om een nalatigheidsinterest van twaalf percent (12%) per jaar aan te rekenen, met elke gestarte maand aanzien als een volledige maand. Daarenboven wordt er automatisch een administratieve boete van tien percent (10%) aangerekend op alle uitstaande bedragen; met een minimum van twee honderd euro (200,- €). Alle mogelijke juridische- en inningskosten zijn tevens ten laste van de Klant. Tevens worden alle uitstaande betalingen onmiddellijk en volledig betaalbaar door de Klant. C&N Services behoudt zich tenslotte ook het recht voor om de lopende en/of geplande campagnes van de Klant te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande waarschuwing.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van C&N Services op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 11 Oneigenlijk gebruik van de website
11.1 De klant zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.
10.2 Indien de klant zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is C&N Services bevoegd de publicatie van de website te verwijderen.
 
Artikel 12 Duur van de overeenkomst
12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden of één jaar. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens automatisch, met dezelfde periode als waarmee de overeenkomst initieel werd aangegaan, hetzij 6 maanden of één jaar, verlengd.
12.2 Opzegging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de haljaarlijkse of  jaarlijkse termijn en dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
12.3 De kenmerken van de dienst zijn beschreven op de website. C&N Services kan de kenmerken van de dienst op elk moment wijzigen, en zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging van kracht wordt.
12.4 De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
 
Artikel 13 Klachten
13.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
C&N Services
Meulebekestraat 85
8740 Pittem
CNSERVICES@shop-plaza.be
13.2 Klachten worden door C&N Services  binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3 C&N Services zal klachten over de webwinkel van de klant doorsturen naar de desbetreffende klant. Indien de klant een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de klanten van zijn webshop in het geding komen, dan kan C&N Services de publicatie van de klant van de website verwijderen.
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
14.2 C&N Services streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
14.3 C&N Services is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 2 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van C&N Services  onredelijk lang is.
14.4 C&N Services  kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. C&N Services zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. C&N Services  is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
14.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de klant. C&N Services  staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
14.6 C&N Services is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de klant heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij C&N Services  te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
14.7 C&N Services  is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of door de klant ingeschakelde derden.
14.8 C&N Services  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
14.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van C&N Services  of haar ondergeschikten.
14.10 Alle aanspraken jegens C&N Services  die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij C&N Services  zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 Artikel 15 Ontbinding
15.1 C&N Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst C&N Services  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
15.2 Voorts is C&N Services  bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van C&N Services  op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien C&N Services  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 16 Overmacht
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.3 Voor zover C&N Services  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is C&N Services  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 Artikel 17 Intellectueel eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van C&N Services, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, links en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, C&N Services gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en C&N Services zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is C&N Services  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 Artikel 19 Beveiliging en internet
C&N Services  zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar C&N Services  kan ter zake geen garantie geven.
 Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 C&N Services behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. C&N Services zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
20.2 C&N Services en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 19.3 De rechter in de vestigingsplaats van C&N Services  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft C&N Services  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.4 Op elke overeenkomst tussen C&N Services  en de klant is Belgisch recht van toepassing.